K historii České (Československé) bioklimatologické společnosti

Bioklimatologie se v českých zemích pěstovala desítky let, avšak pouze na ojedinělých pracovištích, zejména na vysokých školách zemědělských a lesnických. Po vzniku ČSAV v r. 1953 byla na podnět biologů z Biologického ústavu ČSAV ustanovena ve stejném roce Bioklimatologická komise při ČSAV jako poradní vědecký orgán. Za předsedu byl jmenován prof. Ing. Dr. Václav Novák z VŠZ v Brně. Bioklimatologická komise uspořádala konference s mezinárodní účastí v letech 1955, 1958 a 1961.

Již v době konání první konference bylo uvažováno o založení Bioklimatologické společnosti. V té době se připravovalo založení Československé meteorologické společnosti (založena byla po dlouhém jednání 17. 12. 1958) a proto bylo od těchto plánů upuštěno. Po dohodě s meteorology pak byla v r. 1959 ustanovena odborná bioklimatologická skupina při této společnosti, kterou vedl prof. MUDr. Karel Bobek. Protože však v dalších letech byla spolupráce s „fyzikálními“ meteorology velmi špatná, vrátila se Bioklimatologická skupina při ČSMS v průběhu roku 1964 k původnímu pojetí vytvoření samostatné společnosti. Bioklimatologická komise při ČSAV dne 8. 1. 1965 schválila tento návrh s tím, že nová společnost převezme také činnost Bioklimatologické komise. Při ČSAV. V lednu 1965 projednávalo tento návrh vědecké kolegium astronomie, geofyziky a meteorologie při ČSAV, jehož zasedání byl přítomen prof. Gregor jakožto předseda ČSMS. Jeho názor na vytvoření samostatné Bioklimatologické společnosti byl jednoznačně záporný a odsuzující, záporně se vyjadřoval i o činnosti Skupiny. Prohlásil, že nevidí důvod, proč by měli bioklimatologové opouštět ČSMS. Vědecké kolegium nakonec rozhodlo předat tuto žádost Vědeckému kolegiu speciální biologie, pod něhož spíše bioklimatologie spadá. Toto kolegium dne 19. 2. 1965 schválilo návrh na vytvoření Československé bioklimatologické společnosti a začlenění této společnosti ke kolegiu speciální biologie.

Ustavující schůze Československé bioklimatologické společnosti se konala dne 8. září 1965 v 10 hodin v dnešním Národním domě na náměstí Míru v Praze. V předstihu (20. 8. 1965) byl vytvořen organizační řád Společnosti (dnešní Stanovy). Na ustavující schůzi byl za předsedu nové Společnosti zvolen prof. V. Novák, 1. místopředsedou prof. K. Symon, 2. místopředsedou ing. V. Krečmer, vědeckým tajemníkem doc. V. Havlíček a hospodářem ing. V. Picko. Dalšími členy předsednictva byli mj. dr. Křivský, dr. Matoušek, nahradníkem doc. Pasák, členem revizní komise dr. Barcal. Na ustavující schůzi ještě referoval prof. Symon o problematice lékařské, doc. Havlíček o problematice zemědělsko-lesnické. Následující IV. Česko-slovenská bioklimatologická konference v říjnu 1965 v Brně byla již vedena jako akce nově vzniklé společnosti.

V průběhu roku 1966 byly ustanoveny jednotlivé sekce Společnosti. Sekce bioklimatologie člověka (humánní sekce) byla založena na pracovním zasedání 22. 6. 1966 v Bratislavě. Vedoucím sekce byl zvolen doc. MUDr. J. Badal. Sekce bioklimatologie rostlin (rostlinná sekce) byla založena na pracovním zasedání 13. 9. 1966 v Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštěm. Předsedou byl zvolen doc. Dr. R. Intribus z Bratislavy. Sekce bioklimatologie zvířat (zoo.sekce) byla založena na pracovním zasedání 20. 10. 1966 v Uhříněvsi u Prahy (dnes Praha-Uhříněves). Předsedou byl zvolen doc. MVDr. J. Hojovec.

Po ustanovení federativního uspořádání státu v r. 1968 byly vytvořeny samostatné bioklimatologické společnosti – Česká a Slovenská. Ustavující schůze české společnosti se konala 20. 11. 1968 v Praze v Emauzích. Bylo rozhodnuto ponechat název „Československá“ (podobně jako ČSAV), pouze byly formálně upraveny Stanovy. Předsedou této společnosti byl zvolen prof. MUDr. K. Symon, místopředsedou ing. V. Krečmer, vědeckým tajemníkem doc. ing. V. Pasák, hospodářem ing. V. Picko. Následně byly ustanoveny jednotlivé sekce této společnosti v nové podobě. Předsedou humánní sekce (ustavující schůze 26. 6. 1969) se stal doc. MUDr. J. Matoušek, předsedou rostlinné sekce doc. Ing. I. Uhrecký a předsedou zoo-sekce doc. MVDr. J. Hojovec. Společnost měla ke konci roku 1969 (tedy již po oddělení slovenské části) 158 členů, což je o polovinu více než dnes. Zakládající schůze Slovenské bioklimatologické společnosti se konala 20. 3. 1969 v Bratislavě. Předsedou byl zvolen prof. MUDr. J. Hensel.

Ze zakládajících členů Společnosti v r. 1965 mnozí již nežijí, jiní členství dobrovolně ukončili. Dosud jsou členy ČBkS doc. MUDr. R. Barcal, RNDr. L. Křivský, prof. Ing. V. Coufal, ing. V. Krečmer, doc. ing. V. Pasák, MVDr. A. Fišer a MVDr. K. Kubíček. Až do své smrti v nedávné době byli členy ČBkS další zakládající členové, mj. MUDr. Z. Hejl, MUDr. J. Liška, prof. MUDr. K. Symon, ing. V. Picko, prof. ing. V. Havlíček, doc. MVDr. J. Zeman.

 

Bioklimatologické konference:

I – 1955 Liblice

II – 1958

III – 1962

IV – 1965 Brno

V – 1969 Zvolen

VI – 1973 Liblice,

VII – 1977 Smolenice

VIII – 1981 Liblice,

IX – 1985 Karlovy Vary

X – 1988 Brno

XI – 1992 Smolenice

XII – 1996 Velké Pavlovice

XIII – 2000 Košice

XIV – 2002 Lednice

XV – 2005 Křtiny

 

Další poznatky z historie ČBkS (ČSBkS):

 

J. Rožnovský: TŘICETILETÁ ČINNOST SEKCE BIOKLIMATOLOGIE ROSTLIN ČBkS

V. Krečmer: TŘICET LET ČINNOSTI ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ BIOKLIMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

R. Barcal: ČINNOST SEKCE HUMÁNNÍ BIOKLIMATOLOGIE ČBkS PRAHA V LETECH 1965-1995

J. Zeman: TŘICET (A JEŠTĚ VÍCE) LET ČINNOSTI SEKCE BIOKLIMATOLOGIE ZVÍŘAT ČSBkS